Avgift & ansökan

Blanketter

Ansökan till Fritis morgon och eftermiddagsverksamhet görs på blankett som fås på förskolan, Fritis eller via fliken ‘blanketter’. Blanketten returneras inom utsatt tid till Fritis. Inom mars månad fås besked om man erhållit plats på Fritis.

De barn som erhållit plats på Fritis innehar denna plats tills läsårsslutet i maj, i februari behöver man dock besluta om man fortsätter på Fritis även nästa läsår.

På Fritis är även barn på årskurs tre (3) och högre välkomna!

I allmänhet är man inskriven hela det läsår man anmält sig till. Vill man säga upp sin plats behöver en fritt formulerad ansökan om detta riktas till föräldraföreningens styrelse.

------...Blanketter här...------

Talkouppgifter

Föräldraföreningens dagliga verksamhet sköts av avlönad personal som tar hand om barnen.

För att hålla ner kostnaderna för verksamheten utförs talkoinsatser av medlemsfamiljerna.
Talkoinsatserna kan vara att sitta med i föreningens styrelse eller att delta i ordnade talkotillfällen eller att utföra familjevisa talkouppgifter.

Till styrelsen behövs varje år föräldrar som kan fungera som ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör, fastighetsägarkontakt, talkokoordinerare och bidragssökare.

Genom åren har bland annat fastigheten målats inne och ute, förråd har rivits och nya byggts upp m.m. Årligt återkommande talkouppgifter är till exempel tvätt av leksaker, kuddar, mattor och gardiner. Gräsmattsklippning, lövräfsning och fönstertvätt utförs också. Normalt behöver en talkouppgift om 2-3 timmar/termin utföras av varje familj. Utförandet av talkoinsatser innebär att den lägre månadsavgiften (100€/månad) betalas.

Talkouppgifter kan även ersättas genom sponsring av föreningens verksamhet. Kontakta styrelsen eller personalen för mera information.

Bidragsgivare

För att stöda vår verksamhet samt för att främja olika färdigheter hos barnen söker föreningens styrelse årligen bidrag från olika bidragsgivare och fonder.

De senaste åren har vi fått bidrag från bl.a. följande bidragsgivare:
Brita Maria Renlunds minne, Aktia-stiftelsen i Korsholm, Victor Ollqvists stiftelse, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, KPO m.fl.

Bokslut

Föreningens bokföring och löneräkning sköts av Engman Services Ab.

För mer information angående föreningens ekonomi, kontakta personalen.